Изборник Затворити

ODELJENJE ZA PRAĆENJE KORUPCIJE U JAVNOM SEKTORU

Bavi se: pitanjima nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije;

Korupcija se smatra jednom od najozbiljnijih prepreka u razvoju društva. Nivo korupcije snažno utiče na ekonomsku stopu razvoja zemlje, tako što stimuliše ili obeshrabruje domaće i strane investicije, i tako što utiče na veličinu i upotrebu javnih rashoda.

Političke i državne institucije imaju ključnu ulogu u određenju stepena korupcije, tako da demokratitičnost, parlamentarni sistem, politička stabilnost i sloboda štampe su u direktnoj korelaciji sa smanjenjem stepena korupcije. Samim tim, osnovni princip antikorupcijske strategije EU jeste politička volja, tj. odlučna i nedvosmislena podrška na najvišem nivou. Evropska Komisija zato naglašava da institucije koje se bore protiv korupcije moraju biti nezavisne, autonomne i na raspolaganju moraju imati mehanizme za prikupljanje dokaza, ali i zaštitu onih koji se bore protiv korupcije.

Veoma je važno ojačati mehanizme kontrole u sferi javnih finansija, počevši od nezavisnih regulatornih tela do organizacija civilnog društva, koje moraju aktivno učestvovati u osnaživanju procesa odgovornosti i transparentnosti.

Terorističke aktivnosti proizvode političke izazove i nestabilnost i podrivaju poverenje društava u njihove vlasti. To može biti otežano postojanjem mreža lokalnih ekstremista i međunarodnih terorista i radikalnih fundamentalističkih grupa, kao i pokušajem da se region Balkana koristi kao tranzitni koridor za misije u zemljama trećeg sveta, istovremeno sa povećanjem veze sa organizovanim kriminalom kao značajnim sredstvom finansiranja.